Nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. Przeglądanie strony oznacza wyrażenie na to zgody. Więcej informacji: Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (sprzedaż konsumencka)


1. Definicje i postanowienia ogólne

1.1.Prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem gart.pl [dalej: Sklep] jest PPHU GART ul. Morgowa 15A, 91-223 Łódź NIP 726-013-10-33 [dalej: Sprzedający] nr rachunku bankowego 13 1020 3408 0000 4102 0119 7854

1.2. Domena gart.pl jest własnością PPHU GART ul. Morgowa 15A, 91-223 Łódź. Wszelkie elementy graficzne i znaki towarowe, a które umieszczone są na stronach Sklepu są prawnie zastrzeżone.

1.3. Konsument – zgodnie z art. 221 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny(Dz.U.1964.16.93) [dalej jako: Kodeks Cywilny] oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Zasady działania Sklepu

2.1. Sprzedający prowadzi sprzedaż internetową towarów poprzez zorganizowany Sklep za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Sklep realizuje zamówienia oraz dokonuje wysyłek zamówionych produktów wyłącznie na obszarze rynku Polski.


3. Zamawianie towarów i realizacja zamówień

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową gart.pl.

3.2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone oraz opatrzone zdjęciem. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru oraz jego cenie.

3.3. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych gart.pl

3.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze Sklepu - jeżeli fakt ten będzie miał miejsce już po złożeniu zamówienia przez Konsumenta, zostanie On poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

3.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do Sklepu.

3.6. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.7. W celu złożenia zamówienia Konsument:
a. wchodzi na stronę internetową gart.pl, zakłada konto
b. wybiera towar, którego zakupu chce dokonać,
c. po zaznaczeniu wybranego towaru zostaje on dodany do koszyka zakupów,
d. w koszyku zakupów – Konsument uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia.

3.8. Konsument, przy składaniu każdego zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia.

3.9. Do realizacji zamówienia oraz do wystawienia faktury, na życzenie Konsumenta konieczne jest podanie przez Konsumenta potrzebnych danych.

3.10. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz po dokonaniu płatności za towar (za wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze oraz, której koszty transportu mają zostać określone ze względu na niestandardowe gabaryty).

3.11. Sprzedający może kontaktować się z Konsumentem na podany przez Konsumenta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Konsument podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

3.12. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godziny 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.13. Wszystkie towary wysyłane są do Konsumenta w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia oraz w przypadku dokonywania przedpłaty za towar - po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

3.14. Towary, za które Konsument dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego.

3.15. Do każdego zamówienia załączany jest paragon lub na życzenie Konsumenta faktura.


4. Płatności

4.1. Konsument ma możliwość wybrania sposobu płatności: przelewem – lub przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

4.2. Zapłata powinna być dokonana przez Konsumenta niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

4.3. W przypadku nieotrzymania płatności przez Sprzedającego w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Konsumenta, zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone. Oznacza to, że umowa nie zostanie zawarta, i co się z tym wiąże zamówienie nie zostanie zrealizowane.


5. Dostawa i czas oczekiwania

5.2. Zamówiony towar zostanie wysyłany na adres podany przez Konsumenta, jako adres dostawy.

5.3. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

5.4. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Konsument zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

5.5.Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi towar wolny od wad.


6. Zmiany w zamówieniu

6.1. Do czasu dokonania płatności, Konsument może dokonać zmiany w zamówieniu. O zmianie należy poinformować Sprzedającego na adres e – mail: sklep@gart.pl. Sprzedający, o ile będzie to możliwe dokona zmiany w zamówieniu, o czym poinformuje Konsumenta na adres e-mail podany przez Konsumenta.


7. Ceny

7.1. Ceny na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Ceny za dostarczenie towarów uwzględniające różne formy dostawy i płatności udostępnione są na stronie internetowej Sklepu. Cena podana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Konsumenta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmienia się. Cena ostateczna zawiera również koszt dostarczenia towaru. Wyjątek stanowią produkty po nietypowych gabarytach pkt 3.10).

7.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się na stronach internetowych Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Konsumenta obowiązuje cena, która widoczna była przy towarze w chwili składania zamówienia.


8. Dostępność zamówionych towarów

8.1. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie są towarami dostępnymi u producenta - po przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje uruchomiony proces ich sprowadzenia do magazynu wysyłkowego. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Konsumentów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Konsument zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

8.2. W przypadku braku danego towaru w ramach złożonego zamówienia w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Konsument zostanie poinformowany na podany adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia. Konsument będzie miał możliwość:
(i) częściowej realizacji zamówienia, jeżeli jedno zamówienie zawiera więcej produktów,
(ii) pełnej jego realizacji, przy założeniu, iż czas oczekiwania na realizację zamówienia ulegnie wydłużeniu, bądź też
(iii) anulowania całego zamówienia.
Każda z podjętej przez Konsumenta decyzji nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami dla Konsumenta. Oznacza to, że w przypadku rezygnacji przez Konsumenta z zamówienia, jest ono wycofywane, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną Konsumentowi zwrócone.


9. Zwrot rzeczy i odstąpienie od umowy

9.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (zgodnie z art. 27 tej ustawy).

9.2. Konsument zobowiązany jest do pokrycia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru przy odstąpieniu od umowy.

9.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie płatności poniesione przez Konsumenta w tym cenę towaru oraz koszt jego dostarczenia, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, różnica pomiędzy zwykłą, najtańszą formą przesyłki, a formą wybraną przez Konsumenta nie podlega zwrotowi.

9.4. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Konsumenta, przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedającego podany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu.

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.6. Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

9.7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.8. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiej dokonał Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, na rachunek wskazany przez Konsumenta.


10. Reklamacje

10.1. Każdy towar kupiony w Sklepie może być reklamowany, jeśli posiada wady wskazujące na niezgodność towaru z umową.

10.2. Konsument ma prawo żądać: wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, wymiany części lub usunięcia wady. Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.3. Reklamację należy złożyć drogą pocztową na adres Sprzedającego PPHU GART ul. Morgowa 15A, 91-223 Łódź.

10.4. Konsument reklamując towar wskazuje przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do określenia zamówienia (przykładowo: numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, swoje dane).

10.5. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacyjny, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

10.6. Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni poprzez poinformowanie Konsumenta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.

10.7. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się w terminie 14 dni do żądania Konsumenta co do usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy, oznacza to, że uznał reklamację Konsumenta za uzasadnioną.

10.8. W przypadku wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10.9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Konsument otrzyma także zwrot kosztów poniesionych z tytułu wysłania wadliwego towaru.

10.10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należy w szczególności możliwość:
(i) skontaktowania się z właściwym miejscowo rzecznikiem praw konsumentów (więcej informacji: http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php),
(ii) uzyskania wsparcia w Federacji Konsumentów (więcej informacji: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/),
(iii) podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu poprzez mediacje, arbitraż, komisje skargowe działające przy różnego typu organizacjach wspierających konsumentów (więcej informacji: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

10.11. Na wybrane towary producent udziela gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi. W przypadku towarów objętych gwarancją, Konsument ma prawo wyboru, czy będzie reklamował towar na podstawie przepisów dotyczących gwarancji, czy rękojmi.

10.12. W przypadku ujawnienia się wad zakupionego towaru w terminie obowiązywania gwarancji, Konsument jest uprawniony w zależności od rodzaju towaru do żądania usunięcia wady fizycznej towaru, wymiany części lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. W takim przypadku, producent w zależności od rodzaju towaru, będzie zobowiązany do naprawy wadliwego towaru, wymiany uszkodzonych części lub wymiany towaru na nowy, ewentualnie w przypadku braku możliwości naprawy towaru oraz niedostępności nowego towaru wolnego od wad, do zwrotu zapłaconej ceny.

10.13. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, zaś jej termin zależy od rodzaju towaru.

10.14. Z uwagi na fakt, iż jedynie wybrane towary posiadają gwarancję oraz, że treść gwarancji różni się w zależności od konkretnego towaru, oświadczenie gwarancyjne zawierające szczegółową treść gwarancji w stosunku do danego towaru, w tym m. in. nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce; czas trwania gwarancji; terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej; uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady; stwierdzenie dotyczące braku możliwości zawieszenia lub ograniczenia uprawnień wynikających z reklamacji złożonej z tytułu rękojmi, jest umieszczone w opisie towaru znajdującym na stronie internetowej Sklepu.

10.15. Konsument ma prawo żądać od podmiotu udzielającego gwarancji wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.


11. Rabat za lojalność

11.1. Zniżki lojalnościowe przyznawane są w zależności od sumy zaakceptowanych zamówień i wynoszą następująco:

Powyżej 2000zł - 2%

Powyżej 3000zł - 3%

Powyżej 4000zł - 4%

Powyżej 5000zł - 5%

Powyżej 6000zł - 6%


12. Warunki techniczne

12.1. Skorzystanie z zakupów w ramach Sklepu, wymaga użycia jednych z wymienionych przeglądarek: Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari.


13. Przetwarzanie danych osobowych

13.1. Administratorem danych osobowych jest PPHU GART ul. Morgowa 15A, 91-223 Łódź. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług Sklepu, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Gart na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem sklep.gart.pl

13.2. Konsument ma między innymi prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika, polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora. Konsument przy użyciu hasła i identyfikatora może samodzielnie zmienić swoje dane w systemie, jak również w każdym czasie może żądać usunięcia swoich danych.


14. Kontakt

14.1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących towarów, należy kontaktować się na adres mailowy: sklep@gart.pl.


15. Postanowienia końcowe

15.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu i dystrybucji jego towarów.

15.2. Sprzedający przed planowanym wstrzymaniem działalności Sklepu oraz wstrzymaniem dystrybucji towarów poinformuje Konsumentów o planowanej przerwie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta podany podczas zamawiania towaru – dotyczy to Konsumentów, których zamówienia są w trakcie realizacji.

15.3. Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich zamówień przyjętych do realizacji przed poinformowaniem Konsumentów o planowanej przerwie – tj. do czasu rozpoczęcia planowanej przerwy w działalności Sklepu i dystrybucji towarów.

15.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.

15.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje przepisy prawa polskiego.

15.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Pliki do pobrania

Wzór odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny

Opis gwarancji